Nicholas Carelli
Judo Instructor

Judo Black Belt and Brazilian Jiu Jitsu Brown Belt Sensei Nick received his Black belt in Judo in 2009 but has been training Judo since 1992. Sensei Nick also received his brown belt in Brazilian Jiu Jitsu in 2018 under Professor Tom Clare. Sensei Nick has been training Jiu Jitsu since 2008.

You can come train with Sensei Nick when he co-instructs on Tuesday nights at 6:30 for the Adult combination class for Judo/Brazilian Jiu Jitsu.